Skip to main content
St Peter's Holy Apostolic Church | In God We Trust

Biblical Verses as Jesus Christ Speaks Out

After the Lord Jesus had spoken to them; he was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. (Mark 16:19)
The disciples asked Lord Jesus Christ, "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" 37' Jesus replied: "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." 38' This is the first and greatest commandment. 39' And the second is like it: 'Love your neighbour as yourself.' 40' All the law and the Prophets hang on these two commandments. (Mathew 22 verse 36)
They will pick up snakes with their hands, and whatever poison they drink will not harm them;11 they will place their hands on the sick and they will be well. (Mark 16:18)
I tell you the truth, if anyone keeps my word, he will never see death. (John 8:51)
Mark 16:17 These signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues. (Mark 16:17)
I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life. (John 5:24)
Then I passed by and saw you kicking about in your blood, and as you lay there in your blood I said to you, 'Live!' I made you grow like a plant of the field. You grew up and developed and became the most beautiful of jewels. (Ezekiel 16:6-7)
Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai nezvamunazvo; nokuti iye amene wakati: Handinga tongokuregerei, handinga-tongokusiyi. 6. Naizvozvo tino-tsunga mwoyo, tichiti: Ishe ndiye mubatsiri wangu; handingatyi; Munhu ungandiiteiko? (Hebrews 13:5)
Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18' I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. (Mathew 5, 17)
Mwari unoti: 17. Namazuva okupedzisira, Ndichadurura zvoMweya wangu pamusoro penyama yose; Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita; Majaya enyu achavona zviratidzo, Navatana venyu vacharota hope. 18. Napamusoro pavaranda vangu napamusoro pavashandiri vangu, Ndichadurura zvomweya wangu namazuva iwayo; vachaporofita. 19. Ndichaita zvino shamisa kudenga kumusoro, Nezviratidzo panyika yovutsi. 20.Zuva richashandurwa rima, Nomwedzi uchashandurwa ropa. Zuva guru raShe rinobwinya risati rasvika. 21.Zvino kuchaitika kuti aninani unodana zita raShe uchaponeswa. (Mabasa Avaapostora 2 [Acts 2] vs.17-21)